Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: production monitoring

 1. Monitorovanie výroby v Alcomex Spring Works

  Komentáre vypnuté na Monitorovanie výroby v Alcomex Spring Works

  V Skupine Alcomex Springs neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšiť náš výrobný výkon a efektivitu, aby smeprekonali očakávania našich zákazníkov pomocou prevádzkovej dokonalosti. Ako príklad tejto ambície sme v minulom roku úspešne ukončili pilotný projekt monitorovania výkonu strojov použitím systému „Act-in MES“ v Alcomex Springs Works v Českej republike. Cieľom bolo spoznať a otestovať možnosti ponúkaného systému a jeho vhodnosť pre náš typ výroby. V rámci pilotnej prevádzky boli prepojené dva výrobné stroje (FUL36 a FUL46), ktoré umožňujú odosielať informácie o stave (prevádzkyschopnom alebo nefunkčnom), počte vyrobených kusov a počte nezhodných výrobkov. Tieto dáta sú prenášané cez internú sieť do jadra systému, čo nám umožňuje v reálnom čase sledovať stav jednotlivých výrobných zákaziek na týchto strojoch.

  Jadro systému tvorí niekoľko vzájomne prepojených modulov. Modul „Plánovač výroby“ slúži na podrobné plánovanie výrobných zákaziek. Jednotlivé výrobné zákazky sú načítané priamo z nášho informačného systému ABRA a priradené k plánu výroby pre každý stroj pomocou jednoduchej funkcionality potiahnutia a pustenia (Drag & Drop). Tento nástroj umožňuje plánovačom sledovať vyťaženosť jednotlivých pracovísk a vďaka online prepojeniu s daným strojom určiť predpokladaný koniec výroby. Plánované úlohy sa následne zobrazujú na ovládacom paneli priamo pri jednotlivých strojoch.

  Neoddeliteľnou súčasťou je aj modul monitorovania výkonu (Performance Monitoring), pre online sledovanie vyťaženosti a stavu strojov, ich efektívneho využívania podľa ukazovateľa OEE, priebehu zákaziek a práce operátorov. Kľúčom k tomuto modulu je on-line pripojenie strojov k systému, prostredníctvom ktorého môžeme v reálnom čase sledovať začiatok a koniec prestojov, príčinu, výrobné cykly, rýchlosť výroby a počet schválených a neschválených výrobkov, vrátane príčin nezrovnalostí.

  Súčasťou nainštalovaného balíka je obslužný panel (jeden pre oba stroje), ktorý slúži na prihlásenie na výmenu alebo zadávanie informácií o priebehu jednotlivých zákaziek.

  Stav implementácie a očakávaný prínos

  V rámci tohto pilotného projektu bola overená vhodnosť tohto softvéru pre náš typ výroby a momentálne sa realizujú naše pripomienky a úpravy softvéru, aby sme mohli tento systém aplikovať na viacerých našich strojoch. Zároveň prebiehajú prípravy na automatickú rezerváciu výkonov na jednotlivých strojoch a súčasťou implementácie je aj uvedenie vizualizačných obrazoviek vo výrobných priestoroch do prevádzky.Sme presvedčení, že tento nástroj nám umožní zlepšiť kvalitu výrobných procesov v Alcomex. Aj vďaka viditeľnosti každého jednotlivého výrobného ukazovateľa zvýšime povedomie a zapojenie ľudí z výrobného oddelenia Alcomex do neustáleho zlepšovania našej prevádzky. Nakoniec budú naši verní zákazníci na celom svete profitovať z tohto zlepšeného výrobného výkonu.

logo alcomex